Etický kodex

1. Hlavní zásady
Etický kodex má podpořit zodpovědnost hypnoterapeutické praxe. Bere ohledy na potřeby klientů, pověst a vývoj hypnoterapeutické praxe a odborné znalosti registrovaných hypnoterapeutů. Tvoří také základ pro diskuse při zvažování veškerých stížností proti registrovaným hypnoterapeutů.  Tento kodex nemůže vyřešit všechny etické a s praxí spojené problémy. Jeho cílem je poskytnout rámec pro vedení etické hypnoterapeutické praxe, jako nedílné součásti role hypnoterapeutaterapeuta a podporovat optimální úroveň praxe. Různé situace, které mohou nastat v praxi a které neřeší tento etický kodex, bude vždy posuzovat výbor ČAT idividuálně.
1.1 Mezi členy ČSH  může být přijat pouze ten, kdo splňuje kritéria uvedená ve složce členství.
1.2 Nejvyšším a jediným posláním hypnoterapeuta, člena ČSH je pomáhat lidem k jejich vlastnímu uzdravení.
1.3 Hypnoterapeut se řídí etickými zásadami ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe a praxi provádět poctivě a důstojně.
1.4 Při práci a pomoci klientovi je třeba sledovat nejvyšší nároky.
1.5 Hypnoterapeut uznává, že klient je za své vlastní zdraví zodpovědný sám. Hypnoterapeut by měl podporovat klientovo rozhodnutí přebírat zvýšenou zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho poznávání.
1.6 Hypnoterapeuti jsou zodpovědni za svůj osobní a odborný vývoj za pomoci odborných porad, spolupráce s kolegy a získávání odborných znalostí o vývoji teorie a praxe dalším vzděláváním.
1.7 Hypnoterapeuti se řídí nutností konzultovat s kolegy, či odkázat klienta na vhodného, kvalifikovaného a zkušeného kolegu v případě, že tak uznají za vhodné. Podporovat rozvoj mezioborové spolupráce.
1.8 Je důležité, aby si hypnoterapeuti vzájemně pomáhali a podporovali se při studiu i v praxi.
1.9 Hypnoterapeuti nebudou hanět či znevažovat své kolegy, terapeuty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u klientů či studentů.
1.10 Hypnoterapeuti mají metodicky, čestně a bez překrucování sdělovat výsledky výzkumů a klinických zkušeností. Všechny spekulativní teorie je třeba za takové prohlásit a jasně je oddělovat.

2. Povinnosti.
Je třeba se podřídit těmto požadavkům:
2.1 Souhlasit s přijetím a dodržováním Etického kodexu pro praxi a předat ČSH podepsané prohlášení o svém souhlasu.
2.2 Vyšetření a hypnoterapie dítěte a mladistvého pod 18 let se provádí pouze za doprovodu jeho rodiče či průvodce, nebo jiného odpovědného zástupce a to s písemným souhlasem zákonného zástupce. Vyšetření a hypnoterapie dospělého nad 18 let se provádí s jeho souhlasem.
2.3 O klientovi, který se dostal do vaší péče prostřednictvím profesního vztahu, se nesmí podávat žádné informace s výjimkou:
a) když si tyto informace vyžádá soud
b) když klient souhlasí s povahou a rozsahem sdělení.
2.4  Hypnoterapeut nepíše, ani nepodepisuje potvrzení či zprávy, o nichž ví, že jsou nepravdivé či zavádějící, ani nevydá doklady třetí osobě bez souhlasu klienta, jehož se to týká.
2.5 Hypnoterapeut, člen ČSH neposkytuje v žádném případě hypnoterapii ve veřejných prostorách, ani po telefonu, skype a podobných mediálních prostředcích.
 
3. Klienti
3.1 Klientům se zaručuje dobrá úroveň odborné péče. Jejími základními prvky jsou odborná kompetence, dobré vztahy s klienty a kolegy a dodržování profesních etických pravidel.
3.2 Je důležité, abyste klientům podávali informace způsobem, který budou chápat. Pokud vznikne nedorozumění, měli byste se je snažit vyřešit jasným vysvětlením a diskuzí.
 
4. Důvěrný ráz sdělení klienta
4.1 Je třeba udělat vše, co je ve vašich silách, abyste záznamy o klientovi udrželi důvěrné.
4.2 Pokud zamýšlíte pořídit audio nebo videozáznam terapeutického rozhovoru, vyšetření nebo ošetření, je třeba mít písemný souhlas klienta v jeho záznamech.
4.3 Pokud zamýšlíte jakýkoliv materiál, který jste získali ze záznamů o případu klienta (např. videozáznam), použít ke zveřejnění při výuce studentů, je třeba mít v záznamech klienta jeho písemný souhlas ke zveřejnění.
4.6 Je třeba dodržet důvěrnost odstraněním veškerých odkazů na klientovo jméno, adresu a rodné číslo z tištěných materiálů.
 
5. Klinická péče
5.1 ČSH uznává, že optimální situací pro klienta je, když terapeut a klientův ošetřující lékař naváží zdravý, otevřený a profesionální vztah. Každý by měl uznávat prospěch zdravotní péče, kterou může ten druhý klientovi nabídnout v rámci své právní, a etické zodpovědnosti i kompetence. ČSH podporuje mezioborovou spolupráci vedoucí ke kvalitě a komplexnosti péče o klienta.
5.2 Přestože profesionální hypnoterapeut získá při vzdělávání a praktické výuce v současnosti informace o přirozeném postupu nemoci, nemusí to být dostatečné, aby mohl určit plnou lékařskou diagnózu každého jednoho problému klienta. Je proto důležité, abyste si tyto hranice své klinické kompetence uvědomovali. Měli byste být schopni rozeznat takové okolnosti, kdy je stav klienta:
5.2.1 mimo hranice vaší kompetence.
5.2.2 pravděpodobně mu jiná forma léčení rychleji a účinněji pomůže.
5.2.3 projevené znaky a symptomy ukazují na skrytý patologický problém, který vyžaduje odborné vyšetření, a další lékařskou diagnózu.
5.3 V těchto situacích možná zjistíte, že pomoc klientovi přesahuje vaše schopnosti či zkušenosti. Se souhlasem klienta byste ho měli odkázat na jiného odborného terapeuta, lékaře či specialistu. 

6. Vedení záznamů
6.1 Je třeba vést plné záznamy o veškerém poradenství a ošetření klientů obsahující následující body:
6.1.1 jméno, adresa, číslo telefonu, datum narození.
6.1.2 základní lékařskou anamnézu, pokud je k dispozici.
6.1.3 data a podrobnosti o poskytnutém poradenství a ošetření.
6.2 V případě že klient nemá stanovenou alopatickou diagnózu, je třeba nejprve klientovi doporučit stanovení diagnózy jiným kompetentním odborníkem a to zvláště v akutních případech. V akutních případech, kde hrozí nebezpečí z prodlení, lze doporučit nezbytná režimová opatření a klienta odeslat k příslušnému specialistovi, který musí být informován o povaze a účinku doporučených opatření.
6.3 V záznamech klienta je třeba vést záznamy o doporučeních jiným odborným terapeutům, lékařům nebo léčitelům.
6.4 Pokud již znáte vhodnou metodu ošetření klienta, seznámíte klienta podrobně s terapeutickým plánem.6.5 Při elektronickém uchovávání záznamů o klientech (i seznam jmen a adres) jste legálně zavázán je registrovat podle Zákona o ochraně dat.
6.6 Záznamy o klientech je třeba udržovat v bezpečí a považovat je vždy za důvěrné. Přístup k nim je třeba omezit na vás, vaše pomocníky a zástupce, pokud klient nedá souhlas k něčemu jinému.
6.7 Klient vás může požádat o svůj záznam a vy byste měli odeslat všechny základní a podstatné infomace ze záznamů o klientově případě co nejrychleji. Žádost klienta o zaslání záznamů o jeho případu jinému odbornému terapeutovi, lékaři či léčiteli je třeba také bezodkladně vyřídit.
6.8 Záznamy o minulých klientech je vhodné uchovávat alespoň 5 let od data jejich poslední návštěvy, než je zničíte.
 
 7. Souběžná alopatická léčba
7.1 Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení předepsaných alopatických léků, vyšetření a ošetření má klient a jeho ošetřující lékař.
7.2 Zlepší-li se díky probíhající nebo ukončené hypnoterapii stav klienta, a je možné snížit závislost na konvenčních lécích (zejména volně prodejných), mělo by být snižování či vysazení ideálně prováděno tak, aby o svém záměru klient informoval svého ošetřujícího lékaře a vše bylo prováděno s jeho souhlasem. U léků předepisovaných lékařem, musí toto provést lékař na základě uvážení situace.
7.3  Není-li možné získat spolupráci a souhlas ošetřujícího lékaře, může klient vyhledat radu jiného lékaře či specialisty. V tomto případě je důležité vysvětlit klientovi, že podpora a rady ohledně snížení, nebo vysazení alopatických léků by měly být založeny na dostatečných medicínských a farmaceutických vědomostech.
 
8. Sexuální vztahy
8.1 Za žádných okolností byste neměli mít sexuální poměr s klientem ve vaší péči ani studentem či praktikantem, na kterého dohlížíte. Teprve po uzavření formálního či terapeutického vztahu, s plným souhlasem a srozuměním na obou stranách, lze navázat jakýkoliv jiný vztah. Je třeba, aby obě strany dodržovaly jasné meze terapeutického či studijního vztahu.
 
9. Reklama a inzerce
9.1 Terapeut registrovaný v ČSH může používat příslušný titul za jménem, vedle své jmenovky, nebo pod ní.
9.2 Reklama se svou formou ani obsahem nebude snažit nepravdivě či neprofesionálně přitáhnout pozornost, či způsobem, který by diskreditoval pověst hypnoterapie.
9.3 Oznámení budou zachovávat standard společenské vhodnosti a bezúhonnosti, který veřejnost od odborné profese očekává. Reklamy budou obsahovat dostatek odborných a pravdivých informací a doporučení.
9.4 Kvalifikace pocházející od akademických organizací, tedy statutární jmenování či kvalifikace, udělené zavedenými a obecně uznávanými odbornými organizacemi je možné vystavit.
9.5 Nesmí se používat reklama s výslovnými či skrytými tvrzeními o léčbě jmenovaných nemocí.
9.6 Reklama nebude nepravdivá, podvodná, zavádějící, falešná, extravagantní či senzační.
9.7 Žádný člen ČSH nesmí používat své členství ve Spolku za účelem komercializace jakéhokoliv výrobku nebo terapeutického přístupu.